بسمه تعالی

نمونه سوالات امتحانی کار و فناوریهشتم                      

- فولاد ساختمانی که به آهن معرف هستدرابه اشکال گوناگونی مانندمیل گرد،........،تسمه و.......... عرضه می شوند.ص9

2-وسایلی که از جنس فلزند، معمولاً با روش براده برداری ،خم کاری یا ..............ساخته می شوند.ص9

3- برای ساخت وسایل،بیشترازفلزاتی مانند فولاد، مس،............و..............استفاده می شودص9

4- میل گردها براساس.................شناسایی می کنند.ص9  

            فلزی براساس........جهانی تولید می شوند.ص9  ی ها 5- ورق

6- تعیین اندازه وخط کشی روی فلزات به وسیله یک ابزارنوک تیز................. می شود.ص10

                                                                               بریدن وجداکردن قطعات ازیکدیگر«........ » می گویند.ص10     7-

8- برشکاری معمولاً با روش های  مختلف مانند اره کاری -.........صورت می گیرد.ص10

9- هنگام استفاده از سوزن خط کشی مراقب.............. آن باشیدص11  

10- دندانه های تیغه ارهّ آهن بر به سمت..........بایدباشد.ص13

11-سوها ن هاازجنس فولاد..............ساخته شده اندودندانه های ریزی به نام..............گویند.ص13

12- بر ای تمیز کردنسوها ن هااز................. استفاده کنید.ص14

13- سوهان را در محیط .... قرار ندهیدص14

14- سوها ن کاری را مرتباً به وسیلۀ.........کنترل کنید.

15- تیز قطعه ها را هم به آهستگی سوها ن کاری کنیدتا تیزی لبه ازبین برودبه این عمل.......... می نامند.ص15

16- یکی از رو شهای تغییر شکل فلزات اجراى عملیات.......... روى فلز است.ص15

17- برای برشکاری از ابزارهایی......،...... وخم کاری ورق هااز ابزارهایی مانند......،....... استفاده می شود.ص10و15

18- معمولاً ور ق های کوچک و نازک را با استفاده از ........... و گیره خم کاری می کنند وص15

19- نوع خم کاری برای مفتول باتوجه به اندازه ............آن انتخاب می شود.ص16

20- برای برش کاری و خم کاری حتماًاز........ایمنی استفاده کنید.ص16

21- سورا خ کاری به دوشیوه امکان پذیراستص17

                                              الف )بادستگاه دریل که به کمک ابزاری به نام .......... انجام می شود.

ب روش دیگری که برای سوراخ کاری مواد نازک، مانند ورق های فلزی و غیر فلزی به کار می رودبا روش............انجام می شود.

22- برای جلوگیری ازسرخوردن نوک مته ازروی قطعۀ کار، در شروع سوراخ کاری، از...............استفاده می شود.ص17

23- در هنگام روشن بودن دریل، هیچ گاه به ........... دست نزنید. ص18

24-پرچ ها با روش های............انجام می گیرد.ص19

25- پیچ پیچهای ..........................، متداول ترین است.

27- پیچ ها را بیش از حد سفت نکنید، زیرا موجب .................. شدن پیچ یا بریدن آن خواهد شدص21

28- انرژی الکتریکی درنیروگاه هاباروش ها مختلف تولیدمی شودواز طریق..... هوایی به ایستگاه وپست های.....برق انتقال می یابدص27.

29- عبورالکترو ن ها ازیک رسانایاهادی الکتریسته را.................. الکتریکی گویند.و با حرف......نشان داده می شودوواحد آن ........

30- واحد مقاومت الکتریکى................است ومقاومت الکتریکى را باحرف........ نشان می دهندص27.

31- اختلاف پتانسیل(ولتاژ) عاملی برای حرکت الکترون ها در بین دو نقطه از یک مدار الکتریکى است.باحرف.......... واحد ولتاژ الکتریکى.........است.

32- منابع ولتاژ الکتریکی را به دو دسته کلی منابع جریان ............ و منابع جریان متناوب تقسیم می کنند.ص27

……….. I    ج)   ……… v ب)  ………R 33- علائم زیرمربوط به کدام یک ازکمیت های برق می باشندص28  الف).

ولتاژ شبکۀ برق شهر و منازل از نوع ولتاژ ............ استاین ولتاژ با دوپایانۀ .....و............... معرفی می شود.ص29 34-  

35- سیم .....................،که درجلوگیری ازجریان برق گرفتگی استفاده مى شود.29

36- سیم ارت به چاه ارت، که مقاومت اهمی ..................... را ایجاد می کند، متصل مى شود

3 -مصرف کننده )بار(، مثل لامپ)......2-...... 37- عناصر یک مدار الکتریکى عبارت است از1-............

39-برای برقرار شدن جریان الکتریکی باید مدار ................ باشد.ص32

40- مقاومت الکتریکی سیم با ضخامت نسبت عکس و با طول رابطۀ ................... دارد.

41- جریان الکتریکی توسط سیم و یا ...................برقرارمی  شود.ص33

42- مصرف کنند ه هاى زىربا چه نوع جریان برقی کار می کنند؟رادیو......تلویزیون.....ماکروفر.......جاروبرقی وبرشگر حرارتی.........

بدست آورید. ص35 الکتریکی اهم رابطۀساده قانون از :I( و جریان الکتریکی 3 )V( ولتاژ 2 ،)R( 43-رابط بین مقاومت

R            =  I=                                     V=

45-هر قدر توان الکتریکی یک مصرف کننده بیشتر باشد مقدار مصرف انرژى الکتریکی آن................ می شودص36

46- دستگامولتی مترداراى دونوع هستند ............ و ........است ص38.

47- برای به اندازه گیری مولتى متر،کلید چرخانِ(کلید رنج)دستگاه رابایدمتناسب با.........و..........آن انتخاب کرد.ص39

48-اتصال ولتی مترهنگام اندازه گیری ولتاژبه صورت ...... هنگام اندازه گیری جریان به صورت............ با منبع ولتاژاست.ص40